Objavljeno srijeda, 05 septembar 2018 12:48
05 sep

NVO UROŠ učestvuje u izradi revizije Strategije razvoja šuma i šumarstva

U okviru Radne grupe koju je formiralo Ministartvo poljoprivrede i ruralnog razvoja radi izrade revizije Strategije razvoja šuma i šumarstva učestvuje i predstavnik NVO UROŠ, Žarko Vučinić. Zadatak Radne grupe je da u skladu sa programom rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu i Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-195 od 1. februara 2018. godine, radi usaglašavanja sa usvojenim konceptom reorganizacije koncesionog sistema korišćenja šuma, izvrši reviziju Strategije razvoja šuma i šumarstva (2013 -2023).
Strategija koja je donešena 2013. godine ima dva opšta cilja koji se odnose na šume kao ekosistem i prirodni resurs i na ekonomski sektor šumarstva i drvne industrije.

Unaprijeđenje šuma i održivost gazdovanja povećanjem drvne zalihe u šumama na raspolaganju za korišćenje sa 104 na 115 miliona m3 bruto drvne mase
Povećati BDP sektora šumarstva, drvne industrije i drugih djelatnosti koje zavise od šuma sa 2% na 4% ukupnog BDP